ข้อมูลโรงพยาบาล/About-Us

 

ประวัติโรงพยาบาล

- ปี พ.ศ. 2533 ก่อตั้งโรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล และ บุคคลทั่วไป
- ปี พ.ศ. 2537 ซื้อที่ดิน ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน
- ปี พ.ศ. 2542 เปิดดำเนินการ โรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 2
- ปี พ.ศ. 2543 เปิดบริการศูนย์ความงาม (KCC) และศัลยกรรมตกแต่ง
- ปี พ.ศ. 2544 เปิดโรงเรียนโคราชการบริบาล (ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกพนักงานนครราชสีมา)
- ปี พ.ศ. 2545 เปิดแผนกดูแลผู้สูงอายุ(ปัจจุบันเป็นศูนย์โคราชเนอรสซิ่งโฮม)และเด็ก
- ปี พ.ศ. 2546 เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (KFC) และผ่าตัดผ่านกล้อง
- ปี พ.ศ. 2547 เปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและรถพยาบาลเคลื่อนที่
- ปี พ.ศ. 2551 เปิดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ร้านแว่นตาชิดชัดออฟติก
- ปี พ.ศ. 2552 ได้การรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1
- ปี พ.ศ. 2553 ได้การรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2
- ปี พ.ศ. 2560 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลเป็นโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
- ปี พ.ศ. 2560 เปิดศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ครบวงจร

 

วิสัยทัศน์

ราชสีมา ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการไว้วางใจ

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
2.พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริการ
3.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพในการบริการและการทำงานเป็นทีม

ค่านิยม

C  Customer Focus  ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
A  Adaptatibility & Safety  เรียนรู้ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
R  Result – Oriented  บรรลุเป้าหมายในการทำงาน
E  Excellent Teamwork  ทำงานเป็นทีม


ปรัชญา

ดูแลใกล้ชิด เป็นมิตรด้านราคา

โรงพยาบาลในเครือ