บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

 

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

     ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการมีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ปัจจุบันมีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

     มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital) ที่ทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์ เพื่อประมวลและแสดงผลอย่างถูกต้อง  แม่นยำ  ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

     - เอ็กซเรย์ทรวงอก (ฟิล์ม,ดิจิตอล)

     - ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE) 

     - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     - ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)