บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกโคราชเนอรสซิ่งโฮม

     - กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแต่ต้องการการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

     - กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดุแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ผู้สูงอายุนอนติดเตียง  ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง

     - กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น อัมพฤกษ์  อัมพาต  ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อหรือดามกระดูก

     - กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ขอบเขตการบริการ

     - บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุจากทีมแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น  นักกายภาพ นักจิตวิทยา  นักกิจกรรมบำบัด

     - รับดูแลผู้สูงอายุที่ญาติมีปัญหาเรื่องการดูแล ผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีบริการแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับ

     - บริการจัดส่งพนักงานไปดูแลนอกสถานที่