บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกผู้ป่วยนอก

     บริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนางานบริการสู่มาตรฐาน ผสมผสานชุมชนเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี

ขอบเขตการบริการ

     - ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในรูปแบบ One stop service แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหื่ด (COPD-Asthma) และตรวจรักษาโรคทั่วไป

     - มีการส่งต่อข้อมูลกรณีต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูต่อที่บ้าน โดยทีมเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ลงเยี่ยมบ้านร่วมกับจิตอาสาในชุมชน

     - ในส่วนของงานส่งเสริมป้องกันโรค มีการจัดกิจกรรมทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน โรงเรียน

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 108 หรือ 062-2015601, 062-2015607