ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมงาน "แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์สันติสุข" และรับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้นำแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices : GLP)ไปใช้ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ณ เทอร์มินอลฮอลล์2 และ 3 (ชั้น4) ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช